OVER ONS

Het museum is opgericht door Lama Tashi Norbu, kunstenaar van Tibetaanse afkomst. Middels het museum wil Lama Tashi Norbu spiritueel bewustzijn bij mensen over de gehele wereld doen ontwaken, Tibetaanse kunst en erfgoed levendig houden en tegelijkertijd het westen omarmen.

En zo is het museum voor hedendaagse Tibetaanse kunst ontstaan.

1 juni 2017 opende het museum haar deuren voor het publiek in een groot pand van 700 m2 in het voormalig dierenpark van Emmen, Drenthe, nu 'Rensenpark' geheten. Het is een museum geworden met doorlopende activiteiten en exposities van diverse kunstenaars. 

                                                                                                                                                 Het museum museum voor hedendaagse Tibetaanse kunst heeft een ANBI culturele status en handelt vanuit een etische code. Dit betekent dat schenken  aan het museum een fiscaal voordeel kan opleveren. Donateurs van culturele ANBI profiteren van extra belastingvoordeel, omdat zij onderworpen zijn aan een extra hoge donatie-aftrek.

Het Museum voor hedendaagse Tibetaanse kunst voldoet aan:                                                 Praktijklijnen zoals beschreven in de Governance Cultural Code 

 De ICOM- Internationale Raad van Musea, Etische Code voor Musea 

 De LAMO en de Erfgoedwet 

De Diversiteits-en InclusiestrategieĆ«n op de werkplek en de WBT-Wet Beheer en Toezicht Rechtspersonen.       

Zonder donaties van donateurs kunnen wij bij het Museum voor hedendaagse Tibetaanse kunst onze missie van het behoud van Tibetaanse kunst en cultuur niet vervullen. We zijn dan ook blij met elke donatie. Klein of groot.

ANBI

Stichting Tibet House Holland "T.H.H.", Museum of Contemporary Tibetan Art 'of ook wel MOCTA' zijn een 'culturele ANBI'. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI

Een ANBI-status brengt belastingvoordelen met zich mee en is daarom gunstig voor donateurs. Dit geldt zowel voor losse als periodieke giften. Donateurs aan een ANBI mogen hun giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Museum of Contemporary Tibetan Art hoeft over de ontvangen schenkingen en erfenissen geen belasting te betalen. Zo kunnen we het gedoneerde geld 100% gebruiken voor onze beoogde doelen.

ANBI Museum of Contemporary Tibetan Art

Doelstelling

  • Het in stand houden van het museum voor hedendaagse Tibetaanse kunst
  •  Het verzamelen, in bruikleen nemen en beheren van voorwerpen betreffende Tibetaanse en

Boeddhistische kunstvoorwerpen, traditionele Thangka-schilderijen en oude geschriften afgeleid van de heilige boeddhistische soetra's

  • Het in stand houden, in bruikleen houden, beheren en verbeteren van de aldus opgebouwde

collectie, alsmede het (doen) conserveren van tot voormelde collectie behorende voorwerpen;

  • Het laten kennisnemen door het publiek van de omschreven voorwerpen, alsmede het publiek

informeren omtrent de vervaardiging van gemelde voorwerpen, de maatschappelijke en culturele achtergronden behorende bij deze voorwerpen en de tijdsperioden waarin deze voorwerpen zijn vervaardigd;

  • Het presenteren van collectie-onderdelen in hun onderlinge samenhang;
  • Tevens al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord

Jaarverslag en -rekening

Maandelijkse vergaderingen

Maandelijkse vinden er vergaderingen plaats onder de bestuursleden

van Stichting Tibet House Holland.

Contactgegevens


Stichting Tibet House Holland

Hoofdstraat 16C

7811 EP Emmen

Bezoekadres: Hoofdstraat 16C, Emmen, Rensenpark

Telefoon: +31 6 2029 9125

E-mail: info@mocta.org

RSIN: 850020839

KvK-nummer: 51447150

Beloningsbeleid:

Bestuur, Raad van Advies en vrijwilligers verrichten hun  werkzaamheden zonder financiĆ«le vergoeding.

Deel deze pagina